Transparència

Transparència

L’Associació de Famílies amb Discapacitat Intel·lectual del Baix Montseny som una associació sense afany de lucre que està completament compromesa amb la gestió transparent de l’entitat i de les activitats que duem a terme.
Ens destaquem per ser un centre obert a tothom on, els socis i sòcies, els amics i amigues, les institucions públiques, les empreses i altres col·lectius del territori que ens fan costat, poden observar de primera mà la qualitat de la nostra feina i l’excel·lència de tots els professonals que hi treballem, així com la participació activa i el benestar de les persones usuàries.

Àmbit organitzatiu

Afadis Baix Montseny som una entitat sense ànim de lucre constituïda per un col·lectiu de familiars de nois i noies amb discapacitat intel·lectual severa, que l’any 2011 vam sumar esforços per fomentar la seva inclusió social en diferents àmbits de la comunitat al territori del Baix Montseny. Des de setembre de 2019, l’associació disposa de l'autorització de la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per ser una entitat prestadora d’un Servei de Teràpia Ocupacional i, per aquest motiu, és inscrita d'ofici al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el núm. S10168.

⇨ Visió, valors i missió

Visió

Aconseguir que les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament gaudeixin d’una vida plena i activa en un entorn que reconegui i potenciï els seus drets i llibertats.

Valors

Valorem totes les persones, cada persona tal com és, i és per això que ens comprometem a actuar des del respecte, el reconeixement, l’empatia i l’afany de superació

Missió

Lluitem perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament del Baix Montseny siguin membres actius del territori, oferint-los serveis i activant suports adaptats a les seves necessitats.

⇨ Acta fundacional i Estatuts

Acta fundacional compulsada.PDF

Estatuts compulsats.PDF

⇨ Composició dels òrgans de govern

L’Assemblea General d’Afadis Baix Montseny és l’òrgan sobirà constituït per tots els socis i sòcies de l’entitat, que es reuneix amb caràcter ordinari una vegada l’any per aprovar la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
La Junta Directiva administra i representa l’associació d’acord amb la Llei d’Associacions, els estatuts d’Afadis Baix Montseny i els acords adoptats per l’Assemblea General. Actualment la Junta Directiva es composa dels socis i sòcies següents, totes elles són mares i pares de persones amb discapacitat intel·lectual:

Aquests membres exerceixen llurs càrrecs gratuïtament tal i com estableix l’article 322-16 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

⇨ Organigrama funcional

Per garantir la transparència i el bon funcionament de l’entitat la Junta Directiva defineix les prioritats de la política de l’organització d’acord amb la visió, la missió i els valors establerts, i executa el pla estratègic que aprova l’Assemblea cada tres anys.

El President d’Afadis Baix Montseny és el principal representant legal de l’Associació i les seves funcions són liderar la Junta Directiva mantenint l’enfocament estratègic aprovat, representar l’entitat en tots els àmbits institucionals i supervisar i acompanyar al Comitè de Direcció.

La Junta Directiva administra i representa l’associació d’acord amb la Llei d’Associacions, els estatuts d’Afadis Baix Montseny i els acords adoptats per l’Assemblea General. Actualment la Junta Directiva es composa dels socis i sòcies següents, totes elles són mares i pares de persones amb discapacitat intel·lectual:

afadis-organigrama

⇨ Butlletins informatius de les activitats

Butlletí 1 - Setembre 2020

Butlletí 2 - Octubre 2020

Butlletí 3 - Novembre 2020

Butlletí 4 - Desembre 2020

Butlletí 5 – Gener

Butlletí 6 - Febrer 2021

Butlletí 7 – Març

Butlletí 8 – Maig/juny 2021

Butlletí 9 – Juliol 2021 

Butlletí 10 – Setembre 2021

Butlletí 11 – Tardor 2021

Butlletí 12 – Hivern 2022

Butlletí 13 – Primavera 2022

Butlletí 14 – Jul, Set i Oct 2022

Butlletí 15 – Nov i Des 2022

Butlletí 16 – Primer trimestre 2023

Butlletí 17 – Segon trimestre 2023

Butlletí 18 – Tercer trimestre 2023

Butlletí 19 – Novembre, desembre i gener 2024

Butlletí 20 – Febrer, març i abril 2024

Àmbit econòmic

La gestió la fem amb estrictes criteris de control de les despeses i d’eficiència financera. Els estats financers i els llibres amb totes les operacions comptables són a l’abast de qualsevol soci o sòcia que els vulgui consultar, així com de tota entitat pública o privada que hagi col·laborat econòmicament amb Afadis Baix Montseny.

Estats financers 2020

Estats financers 2021

Estats financers 2022

Estats financers auditats 2023

Àmbit de responsabilitat social

La gestió la fem amb estrictes criteris de control de les despeses i d’eficiència financera. Els estats financers i els llibres amb totes les operacions comptables són a l’abast de qualsevol soci o sòcia que els vulgui consultar, així com de tota entitat pública o privada que hagi col·laborat econòmicament amb Afadis Baix Montseny.

⇨ Bones pràctiques laborals

A Afadis Baix Montseny promovem l’estabilitat laboral de treballadors/es a mig i llarg termini, i la qualitat del seu lloc de treball en termes d’horaris, conciliació laboral i familiar i accés a la formació continua per a la millora de les seves competències professionals.

Impulsem la perspectiva de gènere per assegurar la presència femenina a l’estructura estable de l'entitat. Discriminem positivament en favor de les dones en igualtat de competències professionals, tant en matèria de desenvolupament i creixement professional, com en matèria d'ocupació de càrrecs de direcció i de responsabilitat.

Disposem d’eines específiques per garantir les bones pràctiques laborals i de gestió, les quals es recullen amb diversos documents aprovats per la Junta Directiva de l’associació:

⇨ Política en matèria de seguretat i protecció de dades

A Afadis Baix Montseny utilitzem una guia i diversos models que recullen les mesures tècniques i organitzatives per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La guia enumera les actuacions a efectuar per al compliment del RGPD i de la LOPDGDD, i s’orienta a assegurar la integritat i la confidencialitat de les dades personals, i a demostrar que les mesures es porten a terme. La nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) configura, juntament amb el RGPD el marc legal en matèria de protecció de dades.

Aquesta documentació està a disposició de tot el personal de l’associació per al seu coneixement i consulta: persones treballadores, estudiants en pràctiques, entitats i persones col·laboradores i usuaris/es que utilitzin sistemes d’informació de l’entitat. Totes elles són informades de l’obligat compliment de la confidencialitat i respecte al secret professional quan intervenen en el tractament de dades de caràcter personal. Prèviament a l’accés a les dades, han de signar obligatòriament els documents de compromís de confidencialitat i, durant el tractament, han de portar un registre de les activitats que duen a terme sota la seva responsabilitat, per demostrar que adopten i posen en pràctica mesures de seguretat.