Carta de Serveis

El Centre Ocupacional

El Servei de Teràpia Ocupacional d’AFADIS Baix Montseny és un servei diürn adreçat a persones amb diversitat funcional majors de 18 anys que requereixen una intensa, periòdica o puntual atenció en les activitats de la vida quotidiana i en el desenvolupament d’hàbits de salut (a nivell psicopedagògic, social i personal).

afadis-centre

El nostre model assistencial, basat en l’estratègia de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), posa a les persones al centre del procés d’atenció, amb l’objectiu de millorar la seva salut, qualitat de vida i benestar, respectant la seva dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències, valors i experiències. Comptem amb la participació activa de cada persona, com un igual en la planificació, en el desenvolupament i en l’avaluació en el procés d’atenció. Els professionals del centre desenvolupem una intervenció professional de qualitat que no només contribueix al benestar de les persones, a augmentar la seva qualitat de vida i a l’autocura, sinó que, a més, pretén que la persona tingui un projecte vital de futur, construït des de la màxima autonomia possible, en el seu propi entorn i independentment del problema de salut que se li pressuposi. Els horaris d’atenció del STO són, de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

Els professionals del centre desenvolupem una intervenció professional de qualitat que no només contribueix al benestar de les persones, a augmentar la seva qualitat de vida i a l’autocura, sinó que, a més, pretén que la persona tingui un projecte vital de futur, construït des de la màxima autonomia possible, en el seu propi entorn i independentment del problema de salut que se li pressuposi.

Els horaris d’atenció del STO són, de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

El Centre Ocupacional inclou aquests serveis:

Activitats terapèutiques

D’ajustament personal: tenen per objecte potenciar les capacitats dels usuaris, mitjançant una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l'entorn cívic i social, així com garantir un òptim desenvolupament de la persona en tots els nivells possibles. Algunes d’aquestes activitats les duem a terme a la comunitat, fent ús d’instal·lacions municipals i espais públics o col·laborant en activitats organitzades per altres entitats, o al mateix servei amb grups, segons es consideri, més o menys reduïts en nombre. Exemples: activitats físiques i de salut; activitats lúdiques i de socialització; festes i tradicions en la comunitat; activitats d’actualitat; activitats d’estimulació cognitiva i d’habilitats comunicatives i socials; activitats d’hàbits d’higiene, manteniment i neteja de l’entorn; psicomotricitat, musicoteràpia, TIC i sessions d’atenció individualitzada, etc.

D’ocupació terapèutica: orientades a assolir hàbits, adquirir habilitats, promoure la pròpia autonomia i el treball en grup. Son aquelles tasques mitjançant les quals l’usuari pren consciència de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. Alguns exemples inclouen: activitats de manipulació (costura, pintura, dibuix...), artesania, activitats de manteniment, entre d’altres.

Activitats de suport social

La treballadora social de centre ofereix informació i acompanyament social a les persones i famílies del STO. Mitjançant entrevistes i seguiment social, informa sobre els recursos socials i prestacions de la administració pública i recursos del territori. També es coordina amb els serveis socials del territori per a coordinar l’atenció de les persones usuàries i participa de les valoracions interdisciplinaris del centre.

Suport a les Activitats de la Vida Diària (AVD)

El suport en les activitats de la vida diària conforma el cor del nostre servei, degut a la seva raó de ser. L’objectiu de l’acompanyament en les AVD consisteix en mantenir o millorar les habilitats ocupacionals, garantint alhora la màxima integració social i la millora substancial de la qualitat de vida.

Psicologia

L’objecte d’aquest servei és garantir que la persona beneficiària assoleixi la màxima autonomia i el ple desenvolupament en totes les seves vessants (física, emocional, cognitiva i social), així com comptar amb el màxim recolzament i suport del seu entorn familiar més immediat, i de la comunitat on viu.

Fisioteràpia

El servei de fisioteràpia es realitza de forma individualitzada i grupal mitjançant grups de psicomotricitat. L’objectiu és mantenir i rehabilitar la capacitat funcional de les persones i establir les pautes de mobilitat de forma individualitzada.

L'Esplai

Amb aquest servei estem millorant la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i del seu entorn familiar a les llars del Baix Montseny. Es tracta d’un programa de lleure inclusiu de qualitat per a les persones que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental, i al mateix temps de suport i descans temporal per a les famílies cuidadores.

afadis centre

El lleure és un aspecte essencial de benestar i qualitat de vida de qualsevol persona, i per tant, l’Esplai d’AFADIS Baix Montseny esdevé imprescindible per al desenvolupament físic, psíquic i emocional de les persones amb diversitat funcional que hi participen. La normalització de les activitats recreatives afavoreix el seu procés de socialització i de maduració, l’assumpció de responsabilitats, una major autonomia i el desenvolupament d’habilitats socials mitjançant la diversió. L’Esplai també millora el benestar de l’entorn familiar, ja que els participants tornen a casa amb una mentalitat més oberta i plenament feliços per les activitats de lleure realitzades.

A més, l’Esplai afavoreix la salut dels familiars cuidadors no professionals que estan esgotats física i emocionalment per la intensitat i constància de la cura de les persones amb diversitat funcional. El servei els permet disposar d’espais per al descans o el retrobament amb la parella, combatre l’estrès i l’ansietat, o atendre altres compromisos o a altres familiars.

Els horaris d’atenció de l’Esplai són dos dissabtes al més en horaris flexibles, i tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

Les Vacances Inclusives

El Servei de Vacances Inclusives consisteix en estades de curta durada, amb pernoctacions incloses, per Setmana Santa, l’Estiu i l’Hivern. Les organitzem de manera que les persones que hi participen siguin els autèntics protagonistes de les activitats i convisquin amb altres persones de l’entorn social i comunitari amb la més absoluta normalitat.

afadis vacances inclusives

Les vacances són un element clau de la nostra societat, que van íntimament lligades al benestar i a la qualitat de vida de les persones. Durant les vacances fomentem la cohesió social, la participació i la convivència amb l'entorn mitjançant un ampli ventall d’activitats lúdiques i socioculturals adaptades i adequades als diferents nivells d'autonomia.

afadis transport

El Servei de Transport

L’actual model de mobilitat al Baix Montseny és insuficientment inclusiu per a la diversitat funcional del territori, especialment per a les persones que tenen la mobilitat reduïda i s’han de desplaçar amb cadira de rodes. La xarxa de transport públic és escassa en termes de connectivitat i freqüència, per la qual cosa queden limitats els drets de mobilitat i d’igualtat d'oportunitats d’aquestes persones.

A AFADIS Baix Montseny ens fem càrrec dels trasllats dels domicilis al Centre Ocupacional, i viceversa, de les persones amb discapacitat, amb la finalitat de garantir el seu accés per desenvolupar activitats ocupacionals i rehabilitadores.

El Servei d’Atenció i Orientació a Famílies

El Servei d’Atenció, Tractament i Orientació d’Afadis ofereix informació i acompanyament a les famílies sòcies de l’entitat, sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit de la discapacitat.

  • Servei de referència en assessorament i acompanyament personal, grupal, social, jurídica, etc.
  • Servei de proximitat, personal i proper
  • Confidencialitat i rigorositat professional
  • Procés d’acompanyament vinculat a un sol professional
  • Estreta coordinació amb la xarxa de serveis territorials
  • Canalització de necessitats i organització de serveis: formacions, xerrades didàctiques, etc.​
afadis_serveis_families