Avís legal.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació s’especifica la política de privacitat aplicada a les dades personals facilitades a l’Associació de Famílies amb Discapacitat del Baix Montseny a través de qualsevol mitjà, incloent-hi format paper o electrònic:

Qui és el responsable de les dades personals facilitades?

Identitat:              Associació de Famílies amb Discapacitat del Baix Montseny,
CIF:                       G-65569659,
Adreça:                Passeig del Doctor Barri, 2, 1ª planta, Sta Maria de Palautordera,
Telèfon: 930003350,
Correu electrònic del responsable del tractament:               info@afadis.org,
Contacte delegat de protecció de dades (DPO):      protecciodades@afadis.org,

Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?

Objectiu: La informació facilitada té per objecte l’execució del contracte existent entre el responsable del tractament i la persona, així com l’exercici dels drets i obligacions derivats de la seva relació amb l’entitat. També servirà per remetre-li informació comercial que pugui ser del seu interès, siguin promocions, ofertes o noves cobertures que ofereixi l’entitat.

En cas que la persona no tingui la condició de soci/a i/o beneficiari, les dades facilitades només es faran servir per donar resposta a les sol·licituds formulades per qualsevol persona i remetre-li informació comercial.

Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins diferents dels descrits anteriorment, s’informarà la persona interessada de la nova finalitat a l’efecte de prestar el seu consentiment.

Durada: Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que la relació entre Afadis Baix Montseny i la persona interessada estigui vigent. Quan hagi finalitzat, les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

Per què haig de comunicar les meves dades?

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a Afadis Baix Montseny és el consentiment exprés de la persona interessada i, si escau, l’execució del contracte subscrit amb el responsable del tractament, sigui en la seva condició de soci/a o com a beneficiari.

Si es comunica amb l’entitat a través d’algun dels formularis d’aquest lloc web, haurà d’omplir totes les dades que se li requereixen com a “obligatòries” i es responsabilitzarà de la seva actualització i veracitat. L’omissió de les dades no obligatòries pot comportar una resposta parcial a la qüestió plantejada.

Qui tindrà accés a les meves dades personals?

Les dades facilitades seran cedides a terceres persones amb l’única finalitat de complir amb l’execució del contracte i a l’efecte de fer efectives les cobertures contractades. Llevat d’aquesta excepció i de l’obligació legal i/o consentiment exprés de la persona afectada, les dades personals facilitades a Afadis Baix Montseny no seran cedides a terceres persones.

Quins drets tinc?

Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant Afadis Baix Montseny els següents drets, que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades i s’indiquen a continuació.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a Afadis Baix Montseny o bé a l’adreça indicada a la secció sobre el responsable del tractament o bé a través d’un correu electrònic a protecciodades@afadis.org. La persona sol·licitant també haurà d’acreditar la seva identitat, sigui amb el seu DNI o NIE.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili a Carrer Jorge Juan, 6 28001- Madrid (més informació a www.agpd.es).

Dret d’accés: Dret a conèixer si Afadis Baix Montseny està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, Afadis Baix Montseny ha de proporcionar la informació relativa a les dades, els destinataris, les finalitats i les categories de les dades, així com el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Dret a la portabilitat: Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades d’Afadis Baix Montseny en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, que es podrà transmetre a un altre responsable.

Dret de rectificació: Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o completar les dades errònies.

Dret de supressió: Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d’oposició: Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.

Dret de limitació: Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.

La web www.afadis.org és titularitat d’Afadis Baix Montseny i els seus continguts són de la seva exclusiva propietat o s’ofereixen amb la corresponent autorització dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional, i queda prohibida la reproducció, utilització, modificació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport sense permís explícit o sense indicar la procedència, i s’autoritzen els enllaços des d’altres pàgines.

L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. Per tant, queda terminantment prohibida la seva distribució i utilització amb finalitats comercials i la seva modificació o alteració.